Beräknade grundvattennivåer

Diagram

För ett valt område i kartan och en typ av grundvattenmagasin visar diagrammet beräknad fyllnadsgrad för ca 6 månader bakåt och 10 dagar framåt från idag. För vissa punkter i kartan finns även fyllnadsgrad för observerad nivå (mätning). Diagrammet visar även avvikelse mot normal nivå för respektive dag på året.

Färgkoder

Modell

I modellen beräknas grundvattennivåer för varje dygn för 37.000 områden, och för varje område redovisas uppgifter för små/snabba och stora/långsamma grundvattenmagasin.

Grundvattennivåerna har räknats om till fyllnadsgrad där den aktuella grundvattennivån i varje område jämförs med nivåerna för perioden 1961 - 2017. Fyllnadsgraden varierar under året i olika delar av landet. I landets södra delar brukar exempelvis den högsta fyllnadsgraden infalla under mars - april. Förstora kartan och välj ett område för att se dess aktuella fyllnadsgrad.

Exempel på små/snabba grundvattenmagasin finns i jordarten morän och stora/långsamma grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar.

Grundvattennivåerna i morän kan användas som underlag för att bedöma vattennivån i de flesta grävda brunnar. Nivåerna i morän samvarierar ofta med grundvattennivåerna i bergborrade brunnar och utgörs vanligtvis av små grundvattenmagasin som reagerar snabbt på förändringar i nederbörd

Stora sand- och grusavlagringar utgör ofta grundvattenmagasin som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen och de brukar reagera långsamt på förändringar i nederbörd.

Färgskalan i kartan och diagrammet anger grundvattennivåns avvikelse från dagens normalväde för perioden 1961 - 2017. Normalvärden definieras av följande percentilgränser:

  • Mycket över normalt: >p85
  • Över normalt: p65-p85
  • Nära normalt: p35-p65
  • Under normalt: p15-p35
  • Mycket under normalt: <p15

Support

Upptäck

Mer om grundvatten

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle.

Kunskap om grundvatten på SGU

Mer om hydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp.

Kunskap om hydrologi på SMHI

Mer om framtidens klimat

Framtidens klimat kan påverka tillgången på grundvatten i olika delar av Sverige och övriga världen.

Kunskap om klimat på SMHI